Co jsou NOACs

NOACs neboli non‑vitamin K perorální antikoagulancia jsou zástupci z řady antikoagulačních léků. Tyto léky se používají v léčbě a prevenci mnoha klinických stavů. Velice významné jsou v prevenci cévní mozkové příhody a systémové embolie u pacientů s nevalvulární fibrilací síní, v léčbě a prevenci hluboké žilní trombózy a plicní embolie, v prevenci trombóz po operacích nosných kloubů.1,2,3,4,8

V současné době jsou na trhu dva typy těchto léčiv − inhibitory faktoru Xa a inhibitory trombinu.1,2,3,4

Výhody NOACs

Ze studií vyplývá, že perorální antikoagulancia NOACs (non‑vitamin K perorální antikoagulancia), přímo působící v koagulační kaskádě, mají příznivý účinnostní a bezpečnostní profil, který byl prokázán v mnoha klinických studiích.1,2,3,4

Léčba NOACs má ve srovnání s antagonisty vitamínu K (VKA) hned několik výhod:1,2,3,4,8,9
 • Stabilní jednoduché dávkování.
 • Rychlý nástup účinku.
 • Bez nutnosti pravidelné monitorace INR.
 • Bez omezení v příjmu potravy.+
 • Nízký potenciál lékových interakcí.
Jsou však i situace, kdy mají antagonisté vitamínu K oproti NOACs také své výhody:
 • Možnost užívání při kojení.1,2,3,4,9
 • Nižší cena.10,15,16,17,18
 • Nižší cena nespecifického léčivého přípravku ke zvrácení antikoagulačního účinku.11,12,13,14

Kazuistiky

Prohlédněte si zajímavé případy z praxe a získejte kredity České lékařské komory. Zobrazit kazuistiky

O přípravku ELIQUIS®

Přípravek ELIQUIS®, jehož účinnou látkou je apixaban, je řazen mezi NOACs a v Evropské unii je schválen u dospělých pacientů k prevenci cévní mozkové příhody (CMP) a systémové embolie (SE) s nevalvulární fibrilací síní (NVAF) s jedním či více rizikovými faktory, k léčbě hluboké žilní trombózy (HŽT) a plicní embolie (PE) a k prevenci rekurence HŽT a PE, k prevenci žilních tromboembolických příhod (VTE) u dospělých pacientů, kteří podstoupili elektivní náhradu kyčelního nebo kolenního kloubu.1,8

Mechanismus účinku apixabanu

Přípravek ELIQUIS® (apixaban) je reverzibilní, přímý a vysoce selektivní inhibitor aktivního místa faktoru Xa. Apixaban inhibuje volný i v trombu vázaný faktor Xa a protrombinázovou aktivitu. Apixaban nemá přímý účinek na agregaci trombocytů, ale nepřímo inhibuje agregaci trombocytů navozenou trombinem. Inhibicí faktoru Xa brání apixaban tvorbě trombinu a vzniku trombu.1

 • Apixaban se váže reverzibilně na faktor Xa.1
 • Faktor Xa je hlavní amplifikační místo v koagulační kaskádě.5
 • Jedna molekula faktoru Xa způsobuje vznik ~1000 molekul trombinu.5

Indikace přípravku ELIQUIS®

Indikace

Prevence cévní mozkové příhody (CMP) a systémové embolie (SE) u pacientů s nevalvulární fibrilací síní (NVAF).1

Dávkování:1

 • Standardní dávka: 5 mg 2× denně.
 • Redukovaná dávka: 2,5 mg 2× denně.
  • U pacientů s NVAF a za přítomnosti nejméně dvou z následujících skutečností:
   • Věk ≥ 80 let.
   • Tělesná hmotnost ≤ 60 kg.
   • Kreatinin v séru ≥ 1,5 mg/dl (133 μmol/l).
  • U pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu [CrCl] 15–29 ml/min).

Podmínky úhrady

V primární prevenci lze přípravek ELIQUIS® předepsat pacientům s NVAF indikovaných k antikoagulační léčbě, kteří mají předpoklad jednoho nebo více z následujících rizikových faktorů:7

 • Věk ≥ 75 let.
 • Hypertenze.
 • Diabetes mellitus.
 • Symptomatické srdeční selhání (třída NYHA ≥ II).

V sekundární prevenci lze přípravek ELIQUIS® předepsat pacientům:7

 • Po cévní mozkové příhodě.
 • Po tranzitorní ischemické atace.
 • Po systémové embolii.

Indikace

Léčba a sekundární prevence hluboké žilní trombózy (HŽT) a plicní embolie (PE).1

Dávkování:1

 • 1.-7. den: 10 mg 2× denně.
 • 8. den – 3 až 6 měsíců: 5 mg 2× denně.
 • 7.–12. měsíc: 2,5 mg 2× denně.

V léčbě a prevenci rekurentní HŽT a PE se dávky přípravku ELIQUIS® podle stupně renální insuficience neupravují.1

Podmínky úhrady

Po dobu 3 měsíců:7

V případě „sekundární trombózy“ např. po operaci, po úrazu, po porodu (tj. pokud rizikový faktor vzniku trombózy pominul).

Po dobu 6 měsíců:7

V případě idiopatické trombózy (tj. pokud nebyl vyvolávající faktor vzniku zjištěn).

Po dobu 12 měsíců:7#

 • U významné trombofilie, zejména vrozené.
 • U recidivy proximální flebotrombózy nebo symptomatické plicní embolie.
 • U zvýšeného rizika recidivy na podkladě získaného, trvajícího trombofilního stavu (hormonální léčba, kterou nelze ukončit nebo přerušit, nefrotický syndrom, chronické autoimunitní onemocnění, nespecifický střevní zánět, pokročilé stavy srdeční nebo respirační insuficience – NYHA III a IV).

Indikace

Prevence žilních tromboembolických příhod (VTE) u dospělých pacientů, kteří podstoupili elektivní náhradu kolenního kloubu.1

Dávkování:1

 • 2,5 mg 2x denně.
 • Po elektivní náhradě kolenního kloubu doporučeno podávat 10–14 dní.

První dávka přípravku ELIQUIS® by měla být podána 12–24 hodin po operaci.1

Podmínky úhrady

Předpis je vázán na výkon, nikoliv na specializaci.7

Přípravek je hrazen v primární prevenci žilních tromboembolických příhod u dospělých pacientů, kteří podstoupili elektivní náhradu kolenního kloubu.7

Indikace

Prevence žilních tromboembolických příhod (VTE) u dospělých pacientů, kteří podstoupili elektivní náhradu kyčelního kloubu.1

Dávkování:1

 • 2,5 mg 2x denně.
 • Po elektivní náhradě kyčelního kloubu doporučeno podávat 32–38 dní.

První dávka přípravku ELIQUIS® by měla být podána 12–24 hodin po operaci.1

Podmínky úhrady

Předpis je vázán na výkon, nikoliv na specializaci.7

Přípravek je hrazen v primární prevenci žilních tromboembolických příhod u dospělých pacientů, kteří podstoupili elektivní náhradu kyčelního kloubu.7

Vítejte na

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům, a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO, vstoupit“ potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky (zejména lékař, lékárník).

Kliknutím na tlačítko „ANO, vstoupit“ berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace dále uvedených informací, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na „NE“ a budete přesměrováni na www.pfizer.cz